เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย (ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๘)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔๐๑๓๑๐ การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย (Analysis of Thai Politics and Government)

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ลักษณะเฉพาะและอุดมการณ์ประจำชาติ บทบาทของทหารต่อการเมืองการปกครองของไทย