การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย (ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๘)
ผู้สอน

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย (ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๘)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19785

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

๔๐๑๓๑๐ การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย (Analysis of Thai Politics and Government)

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ลักษณะเฉพาะและอุดมการณ์ประจำชาติ บทบาทของทหารต่อการเมืองการปกครองของไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.