การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย (ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๘)

คำอธิบายชั้นเรียน

๔๐๑๓๑๐ การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย (Analysis of Thai Politics and Government)

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ลักษณะเฉพาะและอุดมการณ์ประจำชาติ บทบาทของทหารต่อการเมืองการปกครองของไทย