เอาตัวรอดในทะเลทราย

คำอธิบายชั้นเรียน

1. กลางวันนิ่ง กลางคืน เคลื่อนไหว
2. ถ้าเจอแหล่งน้ำ ก็อาศัยแหล่งน้ำเป็นที่อยู่ชั่วคราว
จนกว่า จะมีคนมาพบ
3. แหล่งน้ำจะเป็นที่รวมของสัตว์