ภูมิอากาศและความเป็นอยู่ชาวทะเลทราย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ภูมิอากาศ