เศรษฐกิจ
ผู้สอน

บุรินทร์ วงษลาด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19798

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้

สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษา : รายวิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ


ผู้สอน

อาจารย์สินทรัพย์ ยืนยาว


ผู้จัดทำ

นายบุรินทร์ วงษลาด

ชั้นปีที่ ๓ หมู่ ๒ รหัสนักศึกษา ๕๖๐๑๑๓๑๐๑๐๕๒

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัรมย์
ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.