เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้

สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษา : รายวิชาการสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ


ผู้สอน

อาจารย์สินทรัพย์ ยืนยาว


ผู้จัดทำ

นายบุรินทร์ วงษลาด

ชั้นปีที่ ๓ หมู่ ๒ รหัสนักศึกษา ๕๖๐๑๑๓๑๐๑๐๕๒

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัรมย์