การทำผ้าบาติก

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2