ภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย

2.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย