เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาหลักภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักภาษาไทยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและอักษรไทย การเขียนคํา ในภาษาไทย การยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย การสรางคําในภาษาไทย รวมทั้ง การคิด วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย กลุมคําและประโยค เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลัก ภาษาไทย สามารถนําความรูไปใชวิเคราะหการใชภาษาไทยและใชไดอยางถูกตอง อันจะนําไปสูการ อนุรักษและพัฒนาภาษาไทย