วิชาหลักภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักภาษาไทยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและอักษรไทย การเขียนคํา ในภาษาไทย การยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย การสรางคําในภาษาไทย รวมทั้ง การคิด วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย กลุมคําและประโยค เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลัก ภาษาไทย สามารถนําความรูไปใชวิเคราะหการใชภาษาไทยและใชไดอยางถูกตอง อันจะนําไปสูการ อนุรักษและพัฒนาภาษาไทย