ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (THAI FOR COMMUNICATION)

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. ภาษาไทย ความสำคัญ และการสื่อสาร
  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  3. การรับสารด้วยการฟัง
  4. การรับสารด้วยการอ่าน
  5. การส่งสารด้วยการพูด
  6. การเขียนเพื่อการสื่อสาร
  7. การเขียนรายงานทางวิชาการ