ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (THAI FOR COMMUNICATION)
ผู้สอน

แพรวนภา สามนคร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (THAI FOR COMMUNICATION)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19818

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน
  1. ภาษาไทย ความสำคัญ และการสื่อสาร
  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  3. การรับสารด้วยการฟัง
  4. การรับสารด้วยการอ่าน
  5. การส่งสารด้วยการพูด
  6. การเขียนเพื่อการสื่อสาร
  7. การเขียนรายงานทางวิชาการ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.