เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (THAI FOR COMMUNICATION)

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  1. ภาษาไทย ความสำคัญ และการสื่อสาร
  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  3. การรับสารด้วยการฟัง
  4. การรับสารด้วยการอ่าน
  5. การส่งสารด้วยการพูด
  6. การเขียนเพื่อการสื่อสาร
  7. การเขียนรายงานทางวิชาการ