การประเมินภาวะสุขภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจร่างกายสำหรับพยาบาล