ข้อสอบแบบเติมคำ

วรรณวิภา แข่งขัน

มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคหรือข้อสอบที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยจะเว้นที่ให้ผู้ตอบเติมวลีคำ