ข้อสอบแบบเติมคำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณวิภา แข่งขัน

มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคหรือข้อสอบที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยจะเว้นที่ให้ผู้ตอบเติมวลีคำ