บทที่ 2 ข้อสอบแบบจับคู่

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

จับคู่ข้อสอบให้ถูก