บทที่ 5 ข้อสอบแบบตอบสั้น

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ตอบกระชับได้ใจความนะ