บทที่ 7 ข้อดีและข้อจำกัดของข้อสอบ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ตั้งใจอ่านและทำความเข้าใจนะ