บบที่ 8 ลักษณะทั่วไปของข้อสอบ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ทำความเข้าใจกับข้อสอบแต่ละประเภทนะ