บบที่ 8 ลักษณะทั่วไปของข้อสอบ

วรรณวิภา แข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ทำความเข้าใจกับข้อสอบแต่ละประเภทนะ