เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กระบวนการสื่อความหมาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสื่อความหมาย (Communication) หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกจากผู้ส่งไปยังผู้รับโดยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน