การปลูกกุหลาบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี