ท้องถิ่นศึกษา

ปราณี เครือมนต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ