การทำอุปกรณ์จับปลาของชาวอีสาน

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เพื่อให้รู้จักวิธีทำอุปกรณ์จับปลาของภาคอีสาน

2.เพื่อเรียนรู้วิธีการจับปลาแบบต่างๆ