วรรณกรรมท้องถิ่น

คำอธิบายชั้นเรียน

2104429 วรรณกรรมท้องถิ่น(Thai Folk Literature)

ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ที่สำคัญของท้องถิ่นทั้งในด้านประวัติความเป็นมา รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และ ความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม