ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สอนวิชาภาษาไทย เน้นทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน