การจัดการเรียนรู้ ICT มอต้น

supparang bunrit

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน