เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

103116 ชีวสถิติ (Biostatistics) 2/2558#2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Dr. Dr.Isma-ae Chelong

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การใช้สถิติในงานวิจัยทางชีววิทยา