องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุ