เรียนปรับพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น