homeโปรแกรมสร้างงาน
person
โปรแกรมสร้างงาน

ผู้สอน
นางสาว อริศรา สะสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมสร้างงาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1989

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  โปรแกรมสร้างงาน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานต่างๆให้นักเรียนได้ร้เกียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ 

 ประกอบด้วย

                 1.ซอตฟร์แวร์

                  2.ภาษาคอมพิวเตอร์

                  3.โปรแกรมสร้างงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)