เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรมสร้างงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  โปรแกรมสร้างงาน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานต่างๆให้นักเรียนได้ร้เกียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ 

 ประกอบด้วย

                 1.ซอตฟร์แวร์

                  2.ภาษาคอมพิวเตอร์

                  3.โปรแกรมสร้างงาน