เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Sensitometry

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มานัส มงคลสุข

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1. นิยามของ Sensitometry

2. Optical Density

3. Characteristic Curve

4. การสร้าง Characteristic Curve

5. แฟคเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อ Characteristic Curve