Sensitometry


ผู้สอน
มานัส มงคลสุข
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Sensitometry

รหัสวิชา
199

สถานศึกษา
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำอธิบายวิชา

 

1. นิยามของ Sensitometry

2. Optical Density

3. Characteristic Curve

4. การสร้าง Characteristic Curve

5. แฟคเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อ Characteristic Curve


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books