วิทยาศาสตร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคํญโดยสอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551