homeวิทยาศาสตร์ ม.1
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.1

ผู้สอน
คนึงนิจ ณ น่าน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1990

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคํญโดยสอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)