homeวิทยาศาสตร์ ม.1
person
วิทยาศาสตร์ ม.1

ผู้สอน
คนึงนิจ ณ น่าน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1990

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคํญโดยสอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)