เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคํญโดยสอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551