เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๙๙๓-๓๒๗ การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)​ 3/58

เกี่ยวกับชั้นเรียน


แนวคิดเบื้องต้น หลักการบริหารการพยาบาล หลักการบริหารด้วยหัวใจมนุษย์ และทักษะการบริหารงานบุคคลและองค์กร การวางแผน การจัดองค์กรการทำงานเป็นทีม การพัฒนาคุณภาพ และการบริหารโครงการ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพ