๙๙๓-๓๒๗ การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)​ 3/58

คำอธิบายชั้นเรียน


แนวคิดเบื้องต้น หลักการบริหารการพยาบาล หลักการบริหารด้วยหัวใจมนุษย์ และทักษะการบริหารงานบุคคลและองค์กร การวางแผน การจัดองค์กรการทำงานเป็นทีม การพัฒนาคุณภาพ และการบริหารโครงการ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพ