เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ติวสอบสภาการพยาบาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทุกสถาบันและผู้สนใจ ได้มีโอกาสประเมินความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเองในสาขาวิชาของ วิชาชีพ อีกทั้งได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมในการสอบประมวลรอบรู้และเตรียมสอบเพื่อขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากนักศึกษาพบว่าตนเองมีความรู้ไม่พร้อมในส่วนใดควรกลับไปทบทวนความรู้ในส่วนนั้นให้มากขึ้น และควรทำแบบทดสอบหลายๆรอบ เพื่อเพิ่มสมรรถนะเชิงวิชาชีพของตนเอง