กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของผู้เรียน และ ตามคำแนะนำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย