การสร้างสื่อมัลติมีเดีย Adobe Captivate (ใหม่)

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างสื่อมัลติมีเดีย Adobe Captivate (ใหม่)