เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4