ผู้สอน
ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

993-226 การพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย (Disaster Nursing)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19908

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์และชนิดของสาธารณภัย หลักการจัดระบบบริการ หลักการพยาบาลสาธารณภัยในระยะฉุกเฉิน เร่งด่วน และระยะฟื้นฟู การพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บชนิดต่างๆ จากสาธารณภัย การกู้ชีพเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายและส่งต่อ การช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้น การฟื้นฟูด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย หลักการพยาบาลสาธารณภัยที่เกิดจากการก่อเหตุความไม่สงบและความขัดแย้ง การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาธารณภัยในสถานการณ์จำลอง ประเด็นทางวัฒนธรรม กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง