คุณครูสาวสามคน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้สร้างขึ้นเพื่อสอนวิชานาฏศิลป์ 4 ภาค