เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Chemical Project

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Research Project in Chemistry

ศึกษา ค้นคว้า เขียนเค้าโครงงานวิจัย ทดลอง รวบรวม เขียนรายงานผลการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Studying with the literature review, writing the proposal, experimental research, writing reportand presentation of research findings related content.