4103116 ชีวสถิติ (Biostatistics) 2/2558#1

Dr.Isma-ae Chelong

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้สถิติในงานวิจัยทางชีววิทยา