[เคมี 1] ม.4/2

วิทวัส วรรณสุคนธ์

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี เพิ่มเติม 1


  • บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
  • บทที่ 2 พันธะเคมี
  • บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ