วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานอาชีพ