วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

Mathuros Srathongcum

แผนกการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานอาชีพ