นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา