นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เป็นชั้นเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา