ชั้นประถมศึกษาปีที่6

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6