วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3

สิริลักขณา คงดี

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3