วิชาทักษะชีวิต ห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาทักษะชีวิต  เป็นการเรียนในเเรื่่อง  ความภาคภูมิใจในตนเอง