วิชาทักษะชีวิต ห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาทักษะชีวิต  เป็นการเรียนในเเรื่่อง  ความภาคภูมิใจในตนเอง