Pre-olympiad

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้