หลักวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1/2559 ตอนเรียน A 2

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต