เคมี 2 @เคมีครูกร้อ

วิทวัส วรรณสุคนธ์

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี เพิ่มเติม 2


  • บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
  • บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ