การภาษีอากรธุรกิจ
ผู้สอน

sumana poonphon

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การภาษีอากรธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19955

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราฃภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงนโยบายการภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีมรดก ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การคำนวณภาษี การยื่นแบบแสดงรายการ และการเสียภาษีทางด้านธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายการคลังสาธารณะ

2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ภาษีที่กรมสรรพากรรับผิดชอบ

3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร

4.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีการรับมรดก

5.เพื่อให้นักศึกษาสามารถคำนวณภาษีประเภทต่าง ๆ ได้

6.เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.