เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การภาษีอากรธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

sumana poonphon

มหาวิทยาลัยราฃภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศึกษาถึงนโยบายการภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีมรดก ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การคำนวณภาษี การยื่นแบบแสดงรายการ และการเสียภาษีทางด้านธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายการคลังสาธารณะ

2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ภาษีที่กรมสรรพากรรับผิดชอบ

3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร

4.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีการรับมรดก

5.เพื่อให้นักศึกษาสามารถคำนวณภาษีประเภทต่าง ๆ ได้

6.เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริง