เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer M1 A

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาณุวัฒน์ ตรีพงษ์

โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ประวัติและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์