Computer M1 A

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ประวัติและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์