การพยาบาล

สุขุมาภรณ์ สุขเก่า

หอผู้ป่วยวิกฤต

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงลักษณะของผู้ป่วยได้