การพยาบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงลักษณะของผู้ป่วยได้