ห้องเรียนศิลปะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุเทพ เกตุนวม

โรงเรียนวัดบางขวาก

สอนเกี่ยวกับศิลปะขั้นพื้นฐาน