ห้องเรียนศิลปะ

สุเทพ เกตุนวม

โรงเรียนวัดบางขวาก

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับศิลปะขั้นพื้นฐาน