เรื่อง นม อ.2/1

เรวดี ไชยเดช

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กบอกชือชนิดของนมและประโยชน์ของนมได้